RODO

Polityka prywatności

Ochrona Danych osobowych w PERUN S.A.


Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. stosowane jest ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej „RODO”).

W ramach dopasowania naszych działań do wymogów RODO a także w celu zapewnienia informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, iż

Administratorem Danych Osobowych jest PERUN S.A. NIP 781-17-26-496, KRS 0000250246, REGON 634422463, z siedzibą w Warszawie (04-217) przy ul. Grochowskiej 10.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

 1. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką (m.in. ofertowanie, wykonanie zawartych umów, rozpatrywanie reklamacji, dokonanie rozliczeń finansowych)
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę)
 3. przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę)
 4. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 5. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 6. przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Podstawy prawne przetwarzania:

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (a), art. 6 ust. 1 (b), art. 6 ust. 1 (c) lub art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę jest nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług Spółki.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, możecie ją Państwo wycofać w każdym czasie pisząc na adres siedziby Spółki lub mail.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane takim kategoriom podmiotów jak:

 1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi takie jak m.in.: kurierski, bankowe, prawne, ubezpieczeń
 3. podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

Przekazywanie danych za granicę

W przypadku kiedy będzie to konieczne Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli do „państw trzecich”. W takich przypadku gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo danych poprzez zawarcie stosownych umów z podmiotami ze wskazanych krajów, zawierających klauzule gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda), wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wykonania umowy (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest zawarta umowa), a po jego ustaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych o w stosunku do niego a także przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego.

Państwa prawa:

 1. prawo żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Państwa danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 3. tam, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili prawo do jej cofnięcia
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Państwa rzecz, w tym realizację zawartej umowy i przeprowadzenie procesu płatności oraz wysyłki.

Zautomatyzowane przetwarzanie:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Loading...