Regulamin

Regulamin E-Sklep PERUN S.A

obowiązuje od 01.06.2020 r.

 

 I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną  i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem  E-Sklepu PERUN S.A, w skrócie  E-Sklep. E- Sklep prowadzi PERUN S.A ,04-217 Warszawa ul. Grochowska 10, NIP:  781-17-26-496  

REGON: 634422463    KRS: 0000250246, zwany dalej Sprzedawcą. 

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:    

 a) adres poczty elektronicznej: esklep@perun.pl     

 b) pod numerem telefonu: 22 299 47 20. 

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie  internetowej https://sklep.perun.pl, w   sposób umożliwiający jego   pobranie  i  utrwalanie  jego  treści  poprzez  wydrukowanie  lub  zapisanie  na  nośniku  w  dowolnym  momencie. 

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może  wiązać  się  z  różnym  ryzykiem  i  aby  je  zminimalizować   Klient  powinien  stosować  właściwe  środki  techniczne,  które  zminimalizują  ich  wystąpienie,  a  w  szczególności  programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.  Sprzedawca dołoży wszelkich  starań aby komunikacja z jego witryną odbywała się z jego strony w sposób bezpieczny.

  

II. Definicje  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1.  Dni  robocze –  są  to  dni  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych od pracy; 

2. Klient –  osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba  fizyczna     prowadząca        działalność  gospodarczą, osoba prawna lub jednostka  organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność  prawną,  która  dokonuje  Zamówienia  w  ramach  Sklepu  Internetowego  lub  korzysta  z  innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym; 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4.  Konto –  przydzielona  danemu  Klientowi  część  Sklepu  Internetowego,  za  pomocą  którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5.   Konsument –  Klient będący konsumentem w rozumieniu   art.   22[1]   Kodeksu  cywilnego;                                              

 6.  Przedsiębiorca –   Klient  będący  przedsiębiorcą  w  rozumieniu  art.  43[1]  Kodeksu  cywilnego;

 7. Regulamin – niniejszy dokument; 

8. Towar – produkt prezentowany w E-Sklepie, którego opis jest dostępny przy każdym  z prezentowanych produktów;  9. Umowa  sprzedaży –  Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,  zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 

10. Usługi –  usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);  11.  Ustawa  o  prawach  konsumenta –  ustawa  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); 

12. Ustawa o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 13.  Zamówienie –  oświadczenie  woli  Klienta,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.   

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

1.   Korzystanie   z   E-Sklepu  jest   możliwe   pod   warunkiem   spełnienia   przez   system  teleinformatyczny,  z  którego  korzysta  Klient,  następujących  minimalnych  wymagań  technicznych:      

 a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,      

 b) dostęp do poczty elektronicznej,     

 c) przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji,       d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

2. Korzystanie z E-Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania  się przez niego z treściami zawartymi w E-Sklepie lub do złożenia zamówienia. 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:      

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i       inne prawa osób trzecich,    

  b)   korzystania z E-Sklepu w sposób niezakłócający jego   funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,      

  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na stronach E-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),     

  d)  korzystania  z  E-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla  innych  Klientów  oraz  dla  Sprzedawcy,                                                                                                             

 e)  korzystania  z  wszelkich  treści  zamieszczonych  w  ramach  E-Sklepu  jedynie  w       zakresie własnego użytku osobistego,      

f)  korzystania  z   E-Sklepu   w  sposób  zgodny  z  przepisami   obowiązującego  na       terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z       ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.   

IV.  Usługi 

1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z E-Sklepu korzystanie z bezpłatnych Usług, które  są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

2.  Usługa  prowadzenia  Konta  w  Sklepie  Internetowym  dostępna  jest  po  dokonaniu  rejestracji.  Rejestracja  następuje  poprzez  wypełnienie  i  zaakceptowanie  formularza  rejestracyjnego,  udostępnianego  na  jednej  ze  stron  E-Sklepu.  Umowa  o  świadczenie  usługi    polegającej     na   prowadzeniu        Konta    w    E-Sklepie    zawierana      jest   na   czas  nieoznaczony  i  ulega  rozwiązaniu  z  chwilą  przesłania  przez  Klienta  żądania  usunięcia  Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

3.  Klient  ma  możliwość  zamieszczania  w  E-Sklepie  indywidualnych  i  subiektywnych  wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając  wypowiedzi  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  prawa  do  tych  treści,  a  w  szczególności  autorskie  prawa  majątkowe,  prawa  pokrewne  oraz  prawa  własności  przemysłowej.  Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie  Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania  opinii. 

4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie  mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w  szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub  stanowić        czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są  rozpowszechniane na stronach internetowych E-Sklepu.

 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej  wypowiedzi  oraz  jej   publikowanie   przez  Sprzedawcę,   a   także   dokonywanie  opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 6.  Sprzedawca  ma  prawo  do  organizowania  okazjonalnych  konkursów  i  promocji,  których  warunki  każdorazowo  zostaną  podane  na  stronach  internetowych  Sklepu.  Promocje  w  Sklepie  Internetowym  nie  podlegają  łączeniu,  o  ile  Regulamin  danej  promocji nie stanowi inaczej. 

7.   W   przypadku   naruszenia   przez   Klienta   postanowień   niniejszego   Regulaminu,  Sprzedawca  po  uprzednim  bezskutecznym  wezwaniu  do  zaprzestania  lub  usunięcia  naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie  Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.   

V. Procedura zawarcia umowy sprzedaży 

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności  ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia  Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od  wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3.   Warunkiem        złożenia    Zamówienia       jest   posiadanie      aktywnego       konta    poczty  elektronicznej. 

 4.  W  przypadku  składania  Zamówienia  poprzez  formularz  Zamówienia  dostępny  na  stronie internetowej E-Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w  formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących  przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli  na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie  przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu  oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. 

 5. Złożenie Zamówienia w  E-Sklepie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie  wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych  na stronie internetowej E-Sklepu. W tym celu Klient powinien:     

 a)  podać  w  treści  wiadomości  elektronicznej  kierowanej  do  Sprzedawcy  nazwę       Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej  E-Sklepu i jego  ilość,     

 b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie E-Sklepu,    

  c)  podać  dane  potrzebne  do  realizacji  Zamówienia,  a  w  szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres

e-mail. 

6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej,  podawana  jest  każdorazowo  przez  Sprzedawcę  ustnie  po  skompletowaniu  całości  Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z  informacją,  że  zawarcie  przez  Klienta  Umowy  sprzedaży  pociąga  za  sobą  obowiązek  zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu  Zamówienia  za  pośrednictwem  telefonu  lub  poczty  elektronicznej  przesyła  Klientowi  potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w  odpowiedzi  na  potwierdzenie  warunków  Zamówienia  przesłanych  przez  Sprzedawcę)  wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:  akceptuje  treść  przesłanego  Zamówienia  i  wyraża  zgodę  na  jego  realizację  oraz  akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od  Umowy. 

9.  Po  zawarciu  Umowy  sprzedaży,  Sprzedawca  potwierdza  Klientowi  jej  warunki,  przesyłając  je  na  adres  poczty  elektronicznej  Klienta  lub  pisemnie  na  podany  przez  Klienta adres. 

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.    Sprzedaż dokumentowana paragonem fiskalnym  Od 1 stycznia 2020 roku, sprzedaż dokumentowana paragonem fiskalnym odbywa się  wyłącznie dla odbiorców detalicznych. Paragon nie  zawiera numeru  NIP i na podstawie  paragonu  nie  ma  możliwości  wystawienia  faktury  odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczej                          Prosimy  przy  składaniu  zamówienia  dokonać  wyboru  czy zakup  dokonywany  jest  na detalicznego  nie  prowadzącego  działalności gospodarczej. Do paragonu może być wystawiona  jedynie faktura na                               fizyczną bez numeru NIP  i  taka  faktura   nie  może             wykorzystana w  ewidencji podmiotu 

VI. Dostawa 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:        a) za pośrednictwem firmy kurierskiej;       

b) dostarczone do Paczkomatu.       

c) odbiór osobisty we wskazanym oddziale Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych E-Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta  o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o  wysokości opłat za dostawę Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt.  VII ppkt. 2. 

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę  VAT obejmującą dostarczane Towary.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla  całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.  

 VII. Ceny i metody płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym  podatek VAT, cła oraz inne opłaty. 

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:     

 a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu     Klientowi przez  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie  po  wpłynięciu  środków  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy  i  skompletowaniu       Zamówienia);      

b)  płatność  elektroniczna  (w  tym  przypadku  realizacja  Zamówienia  rozpoczęta  zostanie     po   przesłaniu  Klientowi  przez Sprzedawcę  potwierdzenia  przyjęcia   Zamówienia  oraz  po  otrzymaniu  przez  Sprzedawcę  informacji  z  systemu  agenta       rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie   niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Sprzedawca na stronach internetowych E-Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim  jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności  przez  Klienta  w  terminie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Sprzedawca  po  uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu  może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.  

 VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1.  Klient  będący  Konsumentem  może  odstąpić  od  Umowy  bez  podania  przyczyny  poprzez  złożenie  stosownego  oświadczenia  w  terminie  30  dni.  Do  zachowania  tego  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

 2.  Klient  może  sformułować  oświadczenie  samodzielnie  bądź  skorzystać  ze wzoru  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 

4.  Sprzedawca  z  chwilą  otrzymania  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy  przez  Konsumenta  prześle na adres poczty elektronicznej   Konsumenta   potwierdzenie  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:      

a)   Umowy, w której przedmiotem  świadczenia jest Towar    dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu;     

 b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że  zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.  Zwrot  powinien  nastąpić  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  30  dni.  Zakupiony  Towar należy zwrócić na adres wskazany przez Sprzedawcę . 

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia  Konsumenta  o  odstąpieniu  od  Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności,  w  tym  koszty  dostarczenia  Towaru.  Sprzedawca  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty,  jakiego  użył  Konsument,  chyba,  że  Konsument  wyrazi  zgodę  na  inny  sposób  zwrotu,  przy  czym  sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze  rzecz od Klienta. 

8.  Jeżeli  Konsument  wybrał  sposób  dostarczenia  Towaru  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do  zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.   

IX. Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za  wady na zasadach określonych w art. 556  –  576 Kodeksu Cywilnego.  W stosunku do  Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PERUN S.A ,04-217 Warszawa ul. Grochowska 10, ,: esklep@perun.pl,  numer telefonu 22 299 47 20.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany  Towar,  jeżeli  jest  to  możliwe  dołączając  do  niego  dowód  zakupu.  Towar  należy  dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.                                             

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w  niezbędnym  zakresie  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie 

7  dni,  od  daty  otrzymania wezwania przez Klienta.  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres PERUN S.A ,04-217 Warszawa ul. Grochowska 10  lub na adres       poczty  elektronicznej: esklep@perun.pl, numer telefonu 22 299 47 20 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,  rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,  a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja  zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do  jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania  przez Klienta.   

XI. Gwarancje 

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.

 2.  W  przypadku  braku  informacji  o  rodzaju  i  terminie  gwarancji  na  stronie  produktu  informacja o gwarancji może być udzielona na życzenie Klienta.  

 XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1.  Klient  będący  Konsumentem  posiada  m.in.  następujące  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:      

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego  przy  Inspekcji  Handlowej   z   wnioskiem  o  rozstrzygnięcie  sporu  wynikłego z  zawartej Umowy sprzedaży;     

 b)  jest  uprawniony  do  zwrócenia  się  do  wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej z  wnioskiem  o  wszczęcie   postępowania   mediacyjnego   w   sprawie  polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;     

 c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem  a  Sprzedawcą,  korzystając  także  z  bezpłatnej  pomocy  powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów lub  organizacji  społecznej, do  której  zadań  statutowych  należy  ochrona  Konsumentów  (m.in.  Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie Konsumentów   Polskich).  Porady  udzielane są     pod   przez Federację Konsumentów  pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                    przez Stowarzyszenie Konsumentów  Polskich pod   adresem       email: porady@dlakonsumentow.pl;      

d)  złożyć  swoją  skargę  za  pośrednictwem  unijnej  platformy  internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .  

 XIII. Ochrona danych osobowych  Podane  przez  Klientów  dane  osobowe  Sprzedawca  zbiera  i  przetwarza  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  prawa oraz zgodnie z Polityką     Prywatności, która  stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 XIV. Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie  prawa  do  E-Sklepu,  w  tym  majątkowe  prawa  autorskie,  prawa  własności  intelektualnej  do  jego  nazwy,  domeny  internetowej,  strony  internetowej  E-Sklepu,  a  także do treści, formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy  lub jego Dostawców, a  korzystanie   z   nich   może   następować   wyłącznie   w   sposób   określony   i   zgodny   z  Regulaminem.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który  jest Konsumentem, zostaje  poddane sądom      właściwym zgodnie  z  postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,  który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  Sprzedawcy.

 4.   W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany  poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie  zmian  i  termin  ich  wejścia  w  życie.  Klienci  posiadający  Konto  zostaną  dodatkowo  poinformowani  o  zmianach  wraz  z  ich  zestawieniem  na  wskazany  przez  nich  adres  poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia  ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści  Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od  daty  poinformowania  o  zmianie  Regulaminu.  Zawiadomienie  Sprzedawcy  o  braku  akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.  Regulamin obowiązuje od dnia 01 Czerwca 2020 r.      

Loading...